Rëndësia e cilësisë

CILËSIA

Të gjitha shërbimet dhe produktet që ne ofrojmë prodhohen në Itali nga Gem Chimica srl ​​që respekton standardet e cilësisë vullnetare më të riemëruar.

ÇERTIFIKIMI I UNI EN ISO 9001 : 2015

Sistemi i menaxhimit të cilësisë Gem Chimica është i çertifikuar sipas standardit UNI EN ISO 9001, i cili imponon cilësi të lartë dhe standarte të menaxhimit.

Avantazhet e çertifikimit:

Ne jemi në kontakt të drejtpërdrejtë me departamentin e cilësisë, zgjidhim dyshimet dhe i përgjigjemi pyetjeve tuaja.

Zyra e Kërkimit dhe Zhvillimit punon çdo ditë për t’u dhënë konsumatorëve zgjidhjet që u nevojiten.

Sistemet e cilësisë janë të dizenjuara me qëllim  përmirësimin e vazhdueshëm të biznesit.

ÇERTIFIKIMI I UNI EN ISO 22000 : 2005

Gem Chimica bashkëpunon me kompanitë agroushqimore që nga viti 1984 dhe i mbështet ato në arritjen e objektivave bazë të tyre si siguria dhe cilësia e produkteve ushqimore.

Duke ndjekur këtë rrugë, vendos të vërtetojë sistemin e menaxhimit të sigurisë ushqimore në sektorët e kimikateve dhe higjienës mjedisore sipas standardit UNI EN ISO 22000.

Standardi ISO 22000 bazohet në parimet e HACCP dhe është i zbatueshëm për të gjithë operatorët në zinxhirin agro-ushqimor.

Ndër objektivat e cilësisë është siguria e produkteve ushqimore me të cilat ndërveprojnë produktet dhe shërbimet tona. 

Ne prodhojmë dhe ofrojmë shërbime duke marrë parasysh nevojat specifike të kompanive ushqimore.

Zyra e cilësisë përditësohet vazhdimisht në rregulloret agro-ushqimore dhe në rreziqet që lidhen me sektorin.